Upozornění: Neprobíhají žádné volby! / Voting is not open now.

Volby

  • Informace o volbách na stránkách Akademického senátu.
  • Volby na funkční období 2023 - 2026 se budou konat elektronicky ve webové aplikaci, a to od od 10:00 dne 8. 11. 2022 do 13:00 dne 10. 11. 2022.

Průběh hlasování

  1. Přihlásíte se uživatelským jménem (novjaff) nebo univerzitním číslem osoby (na průkazu studenta/zaměstnance pod fotografií) a heslem do CASu (stejné jako do SIS). Nemáte-li platné heslo, můžete si jej nastavit na stránkách CAS, případně v jednom z výdejních center.
  2. Ze zobrazené kandidátní listiny své kurie vyberete nejvýše tolik kandidátů, kolik má daná kurie mandátů. Současně si zvolíte tajný klíč, který vám kdykoliv později v průběhu voleb umožní provedené hlasování zrušit a hlasovat znovu.
  3. Po uložení vašeho hlasování budete automaticky odhlášeni.

Opakované hlasování se děje obdobným způsobem, jen před zobrazením kandidátní listiny budete vyzváni k zadaní tajného klíče, se kterým jste předchozí hlasování uskutečnili.

Volby jsou tajné

I když se přihlašujete, tajnost voleb zůstává plně zachována. Jediné spojení mezi osobou voliče a odevzdanými hlasy existuje v podobě tajného klíče, který se ovšem na straně voliče nikde neukládá – volič jej musí vždy zadat, aby mohl být přiřazen ke svým hlasům.

Řešení problémů

Nemůžete-li se přihlásit, můžete si změnit heslo na stránkách CAS, případně v jednom z výdejních center. Pokud stále máte jakékoli problémy, kontaktujte volební komisi volby@ff.cuni.cz

V případě akutních technických problémů kontaktujte Pavlínu Hotovou na tel. 771 127 624.

Pokud Vám aplikace neumožňuje hlasovat a Vy se přesto domníváte, že volební právo máte (volební právo mají všichni studenti, kteří nemají přerušené studium, a všichni pracovníci univerzity zařazení na fakultě, kteří byli na své místo vybráni ve výběrovém řízení a zároveň vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost), prosíme o neprodlené informování předsedy volební komise.. Po doložení Vašeho volebního práva Vám bude přístup do aplikace dodatečně zřízen.

Elections

  • Official information about the elections are available at the website of the Academic Senate.
  • Elections for the term of 2023 - 2026 will be held online from 10 am on November 8, 2022 until 1 pm on November 10, 2022.

Voting process

  1. Log in using your login name (novajaff) or personal university number UK ID (located below the photo on the student/staff ID card) and password to CAS (the same you use for SIS). If your password is not valid, you can reset it through the CAS website, or at one of the ID card issuing centers.
  2. From the list of candidates choose up to as many candidates as there are mandates available. Then choose a secret key which will at any time during the election allow you to cancel your vote and cast it again.
  3. After casting your vote, you will be automatically logged out.

Repeated voting can be done in the same way, just before the list of the candidates is displayed, you will be asked to enter the secret key chosen during your previous session.

Secret Ballot

Even though you log in, the secrecy of the ballot is fully maintained. No identification of you with the vote you cast is preserved, except for the secret key known only to yourself.

Troubleshooting

If you can not log in, you can reset your password through the CAS website, or at one of the ID card issuing centers. If your problems persist, please contact the Electoral Commission using the following email: volby@ff.cuni.cz

In case of acute technical problems, contact Pavlína Hotová on tel. 771 127 624 between 10:00 a.m. and 5:00 p.m.